31 octombrie 2019

Modificarile (adoptate conform Legii 193/2019 – “Modificarea”) aduse Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (”Legea”) au fost publicate in 30 octombrie 2019 in Monitorul Oficial al Romaniei.

Modificarile vor intra in vigoare pe 2 Noiembrie 2019.

Va rugam sa regasiti mai jos o scurta descriere a celor mai relevante modificari pentru sectorul energetic:

 • 1. Limitari clare pentru autoritati vizavi de ce pot sa solicite beneficiarului

  In practica, am intalnit situatii in care autoritatile au interpretat in mod extensiv (aproape abuziv) anumite aspecte (de cele mai multe ori, de natura tehnica) legate de cererile de autorizare si au solicitat documente suplimentare (uneori chiar au impus conditii) uneori nelegate de obiectul autorizatiei de construire/demolare. Intr-o incercare de prevenire a unor asemenea situatii, prin Modificare [Art. 5 alin. (4) din Lege] se interzice expres solicitarea prin certificatul de urbanism de avize care nu sunt legate de obiectivul supus autorizarii. .

 • 2. Masuri de urgentare a procesului de autorizare

  Depunerea/ ridicarea personala a documentatiei la/de la autoritatile competente poate fi lipsita de eficienta (mai ales, in cazul autorizatiilor de desfiintare, cand este probabil ca solicitantul sa nu mai desfasoare operatiuni in zona).
  Consideram binevenita posibilitatea nou introdusa de a comunica in mod valabil certificatul de urbanism in format digital (cu semnatura digitala), prin e-mail [conform Art. 6 alin. (22) din Legea modificata]. Mai mult, daca documentatia tehnica are nevoie de modificari/completari, acestea pot fi solicitate prin e-mail [conform Art. 7 alin. (16) din Legea modificata]. Astfel de masuri pot facilita comunicarea oficiala valabila prin e-mail (ceea ce clar poate accelera/ scurta procedura de autorizare).

  Emiterea in regim de urgenta a autorizatiei de construire a fost redusa la numai 7 zile (anterior erau 15), in schimbul unei taxe de urgenta.
  In orice caz, aplicarea efectiva a acestei proceduri de urgentare va depinde de operativitatea autoritatilor judetene/ locale intrucat fiecare dintre acestea trebuie sa-si organizeze propriul sistem si sa stabileasca o taxa [Art. 7 alin. (16) din Legea modificata].

  Certificatul de urbanism trebuie sa fie emis in termen de 15 zile (redus de la 30 de zile), conform Art. 6 alin. (2) din Legea modificata

 • 3. Masuri de simplificare

  Spiritul Modificarii este clar in sensul simplificarii formalitatilor de autorizare. Modificarea aduce un numar de masuri menite sa reduca/ faciliteze parcurgerea etapelor de autorizare. Unele dintre masurile aduse prin Modificare se regasesc, intr-o forma asemanatoare, in Normele de aplicare a Legii, dar prin includerera direct in Lege, masurile respective vor dobandi forta juridica superioara.
  Cele mai relevante sunt:

  • in cazul in care lucrarile nu sunt incepute in perioada de valabilitate a autorizatiei, (in anumite conditii) o noua autorizatie poate fi eliberata fara emiterea unui certificat de urbanism si fara alte avize [conform Art. 7 alin.
   (6) din Legea modificata];
  • in cazul in care lucrarile nu sunt finalizate in perioada de valabilitate a autorizatiei, (in anumite conditii) o noua autorizatie poate fi eliberata fara emiterea unui certificat de urbanism si fara alte avize [conform Art. 7 alin.
   (61) din Legea modificata];
  • in cazul in care lucrarile sunt suspendate pentru o perioada mai mare decat durata de executie autorizata, (in anumite conditii) reinceperea lucrarilor poate fi permisa numai pe baza unui raport de expertiza tehnica privind lucrarile efectuate [conform Art. 7 alin. (61) din Legea modificata].
 • 4. Aspecte specifice pentru industria titeiului si a gazelor naturale

  A existat o dezbatere privind necestitatea (sau nu) a obtinerii autorizatiei de construire pentru achizitia de seismica. Art. 3 alin. (1) litera e) din Lege se refera la constructiile industriale care pot fi efectuate cu respectarea dispozitiilor autorizatiilor de construire si a regulilor specifice pentru (printre altele) „lucrari de foraje si excavari necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice si a prospectiunilor geologice”. Modificarea introduce la Art. 11 alin. (7) din Lege o exceptie de la obligatia de a obtine o autorizatie de construire pentru „prospectiuni seismice [...] in conditiile in care acestea nu presupun foraje sau lucrari de natura lucrarilor de constructii”.

  Modificarea mentine exceptarea de la obligatia de a pregati o documentatie de urbanism pentru autorizarea sondelor de gaze si titei aflate in extravilan. Cu toate acestea, pentru facilitati sau conducte (localizate de asemenea in extravilan) aceasta exceptie nu a fost extinsa; prin urmare, inca poate fi solicitata pregatirea unor astfel de documentatii de urbanism pentru facilitati sau conducte localizate in extravilan (fapt ce, uneori, intarzie substantial procesul de autorizare si, prin urmare, inclusiv punerea in productie a sondei).

 • Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati:

  Daniel Vlasceanu
  Partener
  +4 0728 182 566
  daniel.vlasceanu@vepartners.ro

Acest newsletter a fost pregatit exclusiv in scop de informare generala si nu se va interpreta ca si consultanta juridica. In masura in care considerati util sa aflati mai multe despre aspectele ce fac obiectul acestui newsletter, va rugam sa ne contactati.

31 october 2019

The amendments (adopted under Law no 193/2019 – hereinafter the “Amendment”) to the Construction Law no 50/1991 (the “Law”) were published on 30 October 2019 in the Official Gazette of Romania.
The amendments will enter into force on 2 November 2019.

 

Kindly find below a brief description of the most relevant amendments for the energy sector:

 • 1. Clear limitations as to what public authorities may ask form the applicant

  We have actually experienced situations when authorities extensively (almost abusively) interpreted certain (mostly technical) aspects of the permitting application and asked for supplementary documents, even imposed conditions hardly related to the object of the requested building/ demolition permit. In an attempt to prevent such situations, the Amendment (under Art. 5 para 4 of the Law) expressly forbids requesting under the urbanism certificate any approvals unrelated to the permitted objective.

 • 2. Measures to speed up the permitting process

  Filing/ obtaining documentation with/from the competent authorities in person may be inefficient (particularly in case of demolishment permits when it is likely that the applicant has no longer operations in said area).

  We welcome the newly introduced possibility to validly communicate the urbanism certificate, in a digital format (bearing a digital signature), via e-mail (as per Art. 6 para 22 of the amended Law). Moreover, if the technical documentation needs rectification/ supplementation, such actions may be requested via e-mail (as per Art.

  7 para 16 of the amended Law). These measures could facilitate official valid communication via e-mail (which would obviously speed up/ shorten the permitting procedure).

  Emergency issuance of building permit was reduced to only 7 days (from 15), against an emergency tax.

  However, the effective application of this emergency procedure will depend on the efficiency of the county/ local competent authorities, as each of them must organise its own system and set a tax (Art. 7 para 16 of the amended Law).

  The urbanism certificate must be issued within 15 days (reduced from 30 days), as per Art. 6 para 2 of the amended Law.

 • 3. Simplification measures

  Overall, the spirit of the Amendment is clearly in favour of simplifying the permitting formalities. It introduces a number of measures meant to remove/ facilitate completion of the permitting steps. Some of said measures are currently (in a similar form) included in the Application Norms of the Law, but they will benefit of superior legal strength once reflected in the Law.

  The most relevant are:

  • should the works not start within the permit’s validity period, (under certain conditions) a new permit may be granted without the issuance of an urbanism certificate and other approvals [(as per Art. 7 para 6 under the amended Law);
  • should the works not be completed within the permit’s validity period, (under certain conditions) a new permit may be granted without the issuance of an urbanism certificate and other approvals [As per Art. 7 para. (61) under the amended Law];
  • should the works be suspended for a period longer than the permitted execution duration, (under certain conditions) restart of the works may be allowed only on the basis of a technical report regarding the completed works [As per Art. 7 para. (62) under the amended Law].
 • 4. Specific aspects for the oil and gas industry

  There’s been a debate with respect to the necessity of obtaining (or not) a construction permit when acquiring seismic. Art 3 para 1 letter e) of the Law refers to industrial constructions that can be built with the observance of the provisions of the construction permit and of the specific regulation for (among others) “drilling and excavation works required for geotechnical studies and geological prospects”. The Amendment introduces under Article 11 para 7 letter c) of the Law an exception from the obligation to obtain a building permit for “seismic prospecting […] provided they do not entail drilling or construction works”.

  The Amendment maintains the exception from the obligation to prepare an urbanism documentation for permitting oil/ gas wells located extra-muros. However, for facilities or pipelines (also located extra-muros) this exception has not been extended; as such, it still can be required to prepare such urbanism documentation for extra-muros facilities/ pipelines (sometimes substantially delaying the permitting process with direct consequences on bringing onstream the production itself).

 • For further details, please contact:

  Daniel Vlasceanu
  Partener
  +4 0728 182 566
  daniel.vlasceanu@vepartners.ro

This newsletter was prepared solely for general information purposes and shall not be construed in any way as legal advice. Should you find it useful and want to know more about the issues presented herein, please do not hesitate to contact us.