Emergency ordinance draft for approving the Maritime Spatial Plan

Loredana Vlasceanu - Partnerat Vlasceanu & Partners

RO

La finalul lunii septembrie 2023, Ministerul Mediului și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Publice a pregătit proiectul de ordonanță de urgență („Proiectul de Ordonanță”) prin care să se aprobe Planul de Amenajare Maritimă („PAM”).

Menționăm că redactarea PAM a început odată cu adoptarea Ordonanței 18/2016 privind amenajarea spațiului marin.

PAM este un document de planificare strategică, cu caracter director şi de reglementare, prin care se identifică distribuţia spaţială şi temporală a activităţilor şi utilizărilor actuale şi viitoare în apele marine române. Acesta are ca scop stabilirea cadrului general de dezvoltare durabilă şi integrată a diferitelor sectoare economice.

Ca atare, PAM este un document de planificare strategică, printre altele, și pentru următoarele sectoare:

  • instalațiile și infrastructurile pentru explorarea țițeiului, a gazelor și a altor resurse minerale, precum și pentru producția de energie din surse regenerabile;
  • zonele de extracție a materiilor prime;
  • traseele cablurilor și ale conductelor submarine (i.e., relevant și pentru zonele de protecție ale acestora);
  • planuri de intervenție în caz de poluări accidentale sau în cazul producerii unui hazard natural marin;

În procesul de elaborare, implementare și monitorizare a PAM, mai multe autorități publice sunt implicate în mod direct. Rolul coordonator aparține Comitetului de amenajare a spațiului maritim („CASM”).

PAM va fi implementat pe baza unui mecanism permanent de monitorizare, autoritățile publice desemnate având obligația ca la fiecare 3 ani să întocmească rapoarte de monitorizare. CASM va stabili în ce măsură este necesară actualizarea PAM. Conform Proiectului de Ordonanță, dar și a cadrului legislativ general din Ordonanța 18/2016, PAM se actualizează periodic, dar nu mai târziu de o dată la 10 ani.

Operatorii economici care propun noi proiecte trebuie să notifice CASM anterior derulării procedurilor de autorizare / licențiere pentru proiectele respective. Pe baza acestei notificări, CASM va analiza (și emite un punct de vedere) se va pronunța cu privire la existența unor posibile conflicte sau sinergii ale utilizărilor / perimetrelor propuse și alte obiective, prin raportare la PAM.

Un aspect important menționat de Proiectul de Ordonanță este că încadrarea proiectului în PAM nu reprezintă un obstacol pentru obținerea autorizării / licențierii proiectului. Totuși, ulterior obținerii autorizării / licențierii, autoritatea publică centrală care gestionează domeniul aferent noului proiect va notifica CASM în vederea actualizării bazei de date.

Ulterior intrării în vigoare PAM, harta cuprinzând utilizările și perimetrele (și toate actualizările ulterioare) va fi public disponibilă pe site-ul Ministerului Dezvoltării.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați pe adresa de mail:

Loredana Vlăsceanu

Partener

Loredana.Vlasceanu@vpartners.ro


Acest newsletter a fost pregătit exclusiv în scop de informare generală și nu se va interpreta drept consultanță juridică. În măsura în care considerați util să aflați mai multe despre aspectele ce fac obiectul acestui newsletter, vă rugăm să ne contactați.

EN

At the end of September 2023, the Ministry of Environment and the Ministry of Development, Public Works and Public Administration prepared the draft emergency ordinance (the “Draft Ordinance”) approving the Maritime Planning Plan (“MPP”).

It should be mentioned that the drafting of the MPP started with the adoption of Ordinance 18/2016 on marine spatial planning.

The MPP is a guiding strategic and regulatory planning document identifying the spatial and temporal distribution of current and future activities and uses within the Romanian marine waters. It is meant to establish the general framework for the sustainable and integrated development of different economic sectors.

As such, the MPP is a strategic planning document, among others, for the following sectors:

  • installations and infrastructures for exploration of oil, gas and other mineral resources as well as for energy production from renewable sources;
  • areas of extraction of raw materials;
  • routes of submarine cables and pipelines (i.e., relevant also for their protection areas);
  • contingency plans for accidental pollution or marine natural hazard;

Several public authorities are directly involved in the process of developing, implementing, and monitoring the MPP. The coordinating role belongs to the Maritime Planning Committee (“MPC”).

The MPP will be implemented based on a permanent monitoring mechanism, the designated public authorities having the obligation to prepare monitoring reports every 3 years.  MPC will establish to what extent is necessary to update the MPP. According to the Draft Ordinance, but also to the general legislative framework of Ordinance 18/2016, the MPP is updated periodically, but no later than once every 10 years.

Economic operators proposing new projects must notify the MPC prior to carrying out the authorization / licensing procedures for their projects. Based on such notice, the MPC will analyze (and issue a position) if there are any conflicts or synergies of the proposed uses / perimeters with other objectives, as per the MPP.

An important aspect mentioned by the Draft Ordinance is that identifying the project on the MPP is not an obstacle for obtaining the authorization / licensing procedure for the project. However, after obtaining the authorization / licensing, the central public authority in charge of the domain related to the new project will notify it to the MPC to update the database.

Following the entry into force of the MPP, the map reflecting the uses and perimeters (and its subsequent updates), will be publicly available on the Ministry of Development’s website.

For further details, please contact us at:

Loredana Vlăsceanu

Partner

Loredana.Vlasceanu@vpartners.ro


This newsletter was prepared solely for general information purposes and shall not be construed in any way as legal advice. Should you find it useful and want to know more about the issues presented herein, please do not hesitate to contact us.