Notă de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Societatea Profesională de Avocaţi cu Răspundere Limitată - Vlăsceanu, Ene si Asociații, având sediul social în Str Stelea Spataru, nr 8, et 2, ap 5, sect 3, Bucuresti, înregistrată la Baroul Bucureşti în baza Deciziei………., având codul unic de înregistrare RO36628660, în calitate de operator („Vlăsceanu, Ene si Asociații”), doreşte să vă informeze despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul anumitor operaţiuni realizate de Vlăsceanu, Ene si Asociații în scopurile specificate mai jos.

Scopul şi temeiurile prelucrării

Prezenta notă de informare se referă la calitatea dumneavoastră de reprezentant, colaborator sau angajat al partenerilor noştri contractuali existenţi sau potenţiali (de ex. clienţi, ori furnizori de servicii).

Vlăsceanu, Ene si Asociații prelucrează , în temeiul consimţământului dumneavoastră, pentru următoarele scopuri:

 1. Informări privind schimbări legislative şi noutăţi din zona juridică;
 2. Invitaţii la evenimente organizate Vlăsceanu, Ene si Asociații sau de alte entităţi;
 3. Comunicări şi materiale despre serviciile oferite de Vlăsceanu, Ene si Asociații, precum şi în situaţii speciale.

 

Colectarea datelor cu caracter personal

Vlăsceanu, Ene si Asociații colectează datele cu caracter personal din următoarele surse: de la dumneavoastră ori colegi ai dumneavoastră din aceeaşi companie sau de la alţi parteneri contractuali ai Vlăsceanu, Ene si Asociații.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, Vlăsceanu, Ene si Asociații utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali. Unii dintre aceştia au calitatea de persoane împuternicite de operator, cum ar fi societăţi care prestează servicii de găzduire şi mentenanţă a aplicaţiilor, soft-urilor şi bazelor noastre de date, sunt activi în industria de servicii IT şi îşi desfăşoară activitatea comercială în România, iar acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligaţiilor pe care şi le asumă faţă de Vlăsceanu, Ene si Asociații. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi sunt limitate la informaţiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii şi le solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entităţile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi securitate.

Unii dintre aceştia sunt, la rândul lor, operatori de date şi anume, societăţi care asigură servicii de transport şi curierat, care sunt activi în industria serviciilor de curierat/transport şi îşi desfăşoară activitatea comercială în România.

Unii dintre aceştia sunt terţe părţi care nu au rolul de a prelucra datele, însă au acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacţiunile lor cu Vlăsceanu, Ene si Asociații, cum ar fi societăţi care asigură întreţinere tehnică, auditori financiari sau juridici.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziţie sau transmise către terţi şi în următoarele situaţii: (i) autorităţi publice, auditori sau instituţii cu competenţe în realizarea de inspecţii şi controale asupra activităţii şi activelor Vlăsceanu, Ene si Asociații, care solicită Vlăsceanu, Ene si Asociații să furnizeze informaţii, în virtutea obligaţiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorităţi publice sau instituţii pot fi: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau alte autorităţi cu competenţa de a verifica bazele noastre de date; (ii) pentru respectarea unei cerinţe legale sau pentru protejarea drepturilor şi activelor Societăţii noastre sau ale altor entităţi sau persoane, precum instanţe de judecată.

Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În contextul îndeplinirii operaţiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spaţiul Economic European („SEE”).

Vă informăm prin prezenta că orice transfer realizat de Vlăsceanu, Ene si Asociații într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerinţele legale prevăzute în Regulamentul General privind Protecţia Datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European („GDPR”).

Durata prelucrării

Vă vom stoca datele cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare de mai sus, cu respectarea în acelaşi timp a cerinţelor legale în vigoare. Aşadar, vom stoca datele dumneavoastră până la data retragerii consimţământului.

În cazul în care Vlăsceanu, Ene si Asociații va stabili că are un interes legitim sau o obligaţie legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veţi fi informaţi în mod corespunzător în acest sens.

 

Ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal după încetarea prelucrării

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Vlăsceanu, Ene si Asociații nu mai are motive legale sau legitime de a vă prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi şterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

Luarea deciziilor în mod automat şi crearea de profiluri în mod automat

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

Securitatea prelucrării datelor

Vlăsceanu, Ene si Asociații vă informează prin prezentul că evaluează şi actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi securitate.

Drepturile persoanei vizate în ceea ce priveşte prelucrarea datelor

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveţi următoarele drepturi:

 1. a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveţi dreptul de a obţine confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate şi, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal şi condiţiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;
 2. b) Dreptul de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal: aveţi posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul iniţial (şi nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimţământul persoanei vizate, persoana vizată îşi retrage consimţământul şi nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată îşi exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ştergerea este necesară pentru conformarea cu legislaţia UE sau legislaţia română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societăţii informaţionale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerinţe specifice cu privire la consimţământ;
 3. c) Dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării: aveţi dreptul de a obţine restricţionarea prelucrării în cazurile în care: (i) consideraţi că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriţi să vă ştergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menţionate mai sus, însă dumneavoastră aveţi nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanţă; sau (iv) v-aţi opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
 4. d) Dreptul de a vă retrage consimţământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimţământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;
 5. e) Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum şi de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 6. f) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 7. g) Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-aţi furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent şi care poate fi citită automat, precum şi dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământul dumneavoastră sau executarea unui contract şi este efectuată prin mijloace automate;
 8. h) Dreptul de a depune plângere în faţa Autorităţii de Protecţie a Datelor (ANSPDCP) şi dreptul de a vă adresa instanţelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum şi pentru orice întrebare în legătură cu prezentul document vă încurajăm să utilizaţi formularele disponibile pe www.vepartners.ro sau să adresaţi o solicitare în scris, datată şi semnată sau în format electronic la următoarea adresă: Str Stelea Spataru, nr 8, et 2, ap 5, sect 3, Bucuresti sau prin e-mail la privacy@vepartners.ro

De asemenea, în cazul în care doriţi să vă retrageţi consimţământul acordat cu privire la scopurile de marketing direct, aveţi posibilitatea de a utiliza opţiunea „dezabonează-te” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing.