MODIFICĂRI RECENTE ÎN SISTEMUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

Daniel Vlasceanu – Partner, Vlasceanu & Partners

Raluca Teodorescu

I. Considerente generale

Au existat numeroase comentarii la adresa legislației anterioare ce reglementa domeniul achizițiilor publice („AP“) în sensul că aceasta îngreunează achizițiile esențiale pentru economia românească, în general, și pentru operatorii economici, în special. Pentru a veni în întâmpinarea cel puțin a unora dintre aceste preocupări, Guvernul României a publicat în Monitorul Oficial la data de 4 iunie 2018 Ordonanța de Urgență nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice („OUG nr. 45/2018“).

Articolul de față își propune să prezinte implicațiile celor mai importante modificări aduse de OUG nr. 45/2018 asupra sectorului energetic, compus din mai multe segmente ce depind substanțial de sistemul AP.

II. Modificări procedurale (Legea nr. 98/2016 și Legea nr. 99/2016)

 

 • Caracterul confidențial al ofertelor                                                                           

  Conținutul ofertelor, al solicitărilor de participare, al planurilor/ proiectelor va fi, de acum înainte, păstrat confidențial până la publicarea raportului de atribuire a contractului (în conformitate cu art. 65 alin. (2) din Legea nr. 98/2016), spre deosebire de prevederile anterioare, care impuneau păstrarea confidențialității respectivelor documente numai până la data deschiderii acestora.

                               

  Impactul evident adus în practică de această modificare constă în amânarea momentului de  depunere a unei contestații (inclusiv o posibilă reducere a numărului de contestații) și evitarea eventualelor întreruperi ale procedurii până la momentul publicării raportului de atribuire a contractului.

 • Reducerea anumitor termene

  Apreciem pozitiv intenția evidentă a legiuitorului de a accelera procedurile de achiziții publice; OUG nr. 45/2018 reducând o serie de termene, cum ar fi:

  • Termenele aplicabile procedurii simplificate [ex.: răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi transmise în 6 zile (nu în 10 zile, ca până acum), în cazul achizițiilor de lucrări și 3 zile în cazul achizițiilor de produse/servicii];
  • Termenele pentru comunicarea rezultatelor producerii (micșorate de la 5 la 3 zile).
 • Majorarea pragurilor privind datoriile restante la bugetul de stat

  Ofertanții nu vor mai fi respinși dacă au datorii restante la bugetul de stat în valoare de până la 10 000 RON (pragul anterior: 4000 RON), fiind, astfel, facilitat accesul la procedură pentru operatorii economici cu datorii la bugetul de stat.

 • Limitarea utilizării criteriului celui mai mic preț

  Criteriul celui mai mic preț va  fi aplicat numai in cadrul procedurii simplificate [care poate fi inițiata pentru achizițiile cu valori sub pragurile generale prevăzute în art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016]; prin urmare, alte criterii de evaluare vor trebui avute în vedere pentru achizițiile care nu se supun procedurii simplificate.

 • Majorarea pragurilor

  Pragurile pentru obligativitatea inițierii procedurilor de achiziții publice au fost ușor majorate; ex.: achizițiile directe sunt permise conform noii reglementări pentru valori de până la 135 060 RON (aprox.  28 950 Euro; înainte, acest prag era de 132 519 RON (aprox. 28 400 Euro).

 • Comunicarea rezultatelor parțiale

  Obligația autorității contractante de a comunica rezultatele parțiale ale etapelor intermediare a fost eliminată. Prin urmare, este foarte probabil ca numărul contestațiilor depuse în timpul etapelor intermediare să se diminueze.

III. Modificări în procedura de depunere a contestațiilor (Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac)

 • Eliminarea notificării prealabile

  Până acum, înainte de depunerea unei contestații, trebuia transmisă o notificare prealabilă către autoritatea contractantă; numai ulterior se putea depune contestație, fie la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor („CNSC“), fie în instanță. Experiența a demonstrat că, în majoritatea cazurilor, autoritatea contractantă își menține decizia; așadar, de obicei, procedura notificării prealabile nu făcea decât să conducă la întârzieri.

  De acum inainte, toate contestațiile vor fi depuse direct la CNSC sau la instanța competentă.

 • Depunerea dublă a documentelor                                                                                    – o dispoziție procedurală neobișnuită

Un principiu general este acela că contestațiile in domeniul AP trebuie soluționate de „urgență“. Art. 501 nou introdus de OUG 45/2018 obligă reclamantul ca, atunci când se adresează unei instanțe de judecată, să comunice contestația și autorității contractante. Nu există nicio altă procedură judiciară care să impună reclamantului să preia o parte dintre responsabilitățile instanței fiindcă regula este ca instanța comunică contestația către pârât! Cu toate acestea, există dispoziții contradictorii rămase din forma anterioară a reglementării (ex.: art. 50 alin. (6) din Legea  nr. 101/2016) care fac în continuare trimitere la obligația instanței de a comunica contestația către pârât! Se recomandă eliminarea unor astfel de contradicții, pentru a permite identificarea clară a etapelor procedurale.

 • Obligația de depunere a cauțiunii

Conform noii reglementări, trebuie depusă în avans o cauțiune în cuantum de 2% din valoarea estimată/stabilită a contractului (plafonată la o anumită valoare maximă).Este evidentă intenția legiuitorului de a descuraja contestațiile șicanatorii/nejustificate: in contextul in care depunerea unei cauțiuni este obligatorie, riscul de a o pierde (în anumite împrejurări) va determina operatorii economici sa analizeze cu atentie oportunitatea unei potențiale contestații înainte de depunere.

IV. Legislație aplicabilă procedurilor aflate în curs

Toate procedurile AP, contestațiile, litigiile aflate în curs se vor desfășura în continuare și vor fi finalizate în conformitate cu legislația aflată în vigoare la momentul demarării lor.

V. Observații finale

Exista o necesitate de creștere a flexibilității și accelerare a procedurilor de AP, precum și a ritmului de absorbție a fondurilor UE. De asemenea, exista o necesitate de a descuraja contestațiile „neîntemeiate”, care nu făceau decât să tergiverseze procedurile. Noua OUG 45/2018 își propune să asigure această flexibilitate și celeritate în desfășurarea procedurilor de AP. Deși cu siguranță că aceasta aduce îmbunătățiri, este necesară o atentie sporită la implementarea dispozițiilor OUG 45/2018, pentru a se asigura că nu există contradicții cu elemente ale reglementărilor anterioare/legislației secundare. Nu putem însă decât să sperăm că sistemul AP se va alinia la realitățile pieței și va funcționa ca un instrument care va permite actorilor economici (fie entități de stat, fie operatori privați din industriile sectoriale) să își poata satisface nevoile în mod transparent și competitiv.

MESAGERUL ENERGETIC 

Anul XVI, Nr. 194, iulie – august 2018