New restrictions on the electricity market and their effect on the RES producers

Loredana Vlasceanu – Partner at Vlasceanu & Partners

RO

Noi prevederi legale

2022 a fost un an încărcat pentru legiuitorul român: au fost adoptate multe acte normative noi care au simplificat (mai degrabă limitat) piața emergentă a producătorilor de energie verde și a producătorilor de energie în general.

Recent, pe 23 noiembrie, Camera Deputaților a adoptat Legea pentru aprobarea (cu amendamente), a renumitei Ordonanțe de Urgență a Guvernului 119/2022 ("OUG 119" și, respectiv, "Legea de Aprobare") care a fost si transmisa spre promulgare. OUG 119 este renumită, printre altele, pentru introducerea, începând cu 1 septembrie 2022, a contribuției la Fondul de Tranziție Energetică (așa-numita "taxa de solidaritate"). OUG 119 a fost doar o continuare a Ordonanței de Urgență a Guvernului 27/2022 (intrată în vigoare în martie 2022), care a plafonat mai întâi prețurile pentru consumatorii finali și a introdus o taxă extraordinară pentru producătorii de energie.

Acest lucru nu este neobișnuit deoarece au fost impuse măsuri extraordinare și la nivelul UE prin Regulamentul 1854/2022 al Consiliului ("Regulamentul privind eficiența energetica"), adoptat la 6 octombrie, pentru a aborda problema prețurilor ridicate la energie.

Noile acte normative, care vizează în primul rând reglementarea măsurilor de solidaritate pentru consumatorii finali care se confruntă cu creșterea continuă a prețurilor la energie, au totuși un impact substanțial asupra producătorilor de energie verde (după cum se detaliază mai jos).

Taxa de solidaritate

OUG 119 a înlocuit taxa impusă producătorilor de energie electrică în temeiul OUG 27/2022 (și anume 80% din prețurile de vânzare care depășesc 450 lei/MWh) cu o contribuție la Fondul de Tranziție Energetică (denumită "taxa de solidaritate") și a impus această contribuție de solidaritate și asupra veniturilor obținute de producătorii de energie din activitățile de tranzacționare pe piața angro. Această contribuție se aplică (deocamdată) pentru perioada 1 septembrie 2022 - 31 august 2023. În cazul în care Legea de aprobare este promulgată în forma actuală, această perioadă se prelungește până la 31 martie 2025.

Astfel, începând cu 1 septembrie 2022, producătorii de energie vor trebui să plătească Contribuția de Solidaritate egală cu veniturile nete din vânzări care depășesc 450 lei/MWh.

Pe baza OUG 119, veniturile nete din vânzări sunt calculate prin deducerea din veniturile brute lunare a costurilor lunare suportate pentru achiziționarea de energie electrică pentru tranzacțiile cu livrare fizică, inclusiv cele de pe piaţa de echilibrare, şi costul certificatelor de CO2. Cheltuielile efective de producție a energiei electrică sunt excluse din costurile lunare.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii de Aprobare, costurile deductibile vor fi cheltuielile cu dezechilibrele, în procent de maximum 5% din valoarea energiei electrice cu livrare fizică din producția proprie, cheltuielile bazate pe contracte cu instrumente financiare derivate din domeniul energetic (hedging) și cheltuielile cu certificatele de CO2 aferente energiei electrice produse și vândute în alte condiții decât prin mecanismul prevazut in anexa 11 la OUG 27/2022.

Este important de menționat faptul că nu se aplică taxa de solidaritate capacităților puse în funcțiune după 1 septembrie 2022. În plus, în urma intrării în vigoare a Legii de Aprobare, și capacitățile puse în funcțiune între 1 aprilie 2022 și 1 septembrie 2022 vor fi scutite de această taxa.

Restricții de vânzare

Conform formei initiale a art. VII din OUG 119, începând cu 1 septembrie 2022, producătorii de energie erau obligati să vândă către furnizorii consumatorilor finali și către operatorii de sisteme de distribuție și de transport toată energia disponibilă cu livrare până la 31 decembrie 2022 pe baza unor acorduri bilaterale de cumpărare de energie electrică negociate direct. Aceasta prevedere a fost abrogata prin modificarea din 11 noiembrie.

Forma initiala a Legii de aprobare, astfel cum a fost adoptata de Senat, continea propunerea de reintroducere a acestei restrictii si de a elimina termenul de 31 decembrie 2022 pentru această obligație, limitand la 70% energia pe care producătorii de energie electrică sunt obligați să o vândă prin intermediul unor acorduri bilaterale negociate direct furnizorilor de consumatori finali și operatorilor de sisteme de distribuție și de transport. Forma finala a Legii de Aprobare, astfel cum a fost adoptata de Camera Deputatilor si trimisa la promulgare, nu mai continue aceasta restrictie.

De asemenea, merită menționat faptul că, în conformitate cu o modificare recentă din iulie 2022 a Legii nr. 123/2012 privind reglementarea energiei și a gazelor naturale, a fost deja introdusa o restricție pentru producătorii de energie electrică care au capacități puse în funcțiune înainte de 1 iunie 2020 și care, în conformitate cu respectiva modificare, sunt obligați să vândă cel puțin 40% din producția lor anuală de energie prin contracte de achiziție de energie încheiate pe piețele de energie, altele decât piața pentru ziua următoare - PZU, piața intrazilnică - PI - sau piața de echilibrare - PE.

Limitarea prețului energiei electrice verzi

Pentru a limita efectele actualei crize energetice asupra consumatorilor finali, Comisia Europeană a plafonat la nivelul UE veniturile din producția de energie pentru anumite surse de energie electrică (inclusiv cele regenerabile) la 180 EUR/MWh. Limitarea se aplică vânzării de către producători direct sau prin intermediari și indiferent de (i) intervalul de timp al pieței în care are loc tranzacția și/sau (ii) dacă energia electrică este tranzacționată bilateral sau pe o platformă centralizată.

Cu toate acestea, Regulamentul privind eficiența permite statelor membre să limiteze și mai mult veniturile de piață ale producătorilor de energie electrică din surse regenerabile sau să decidă ca limita să se aplice doar la 90% din veniturile de piață care depășesc plafonul.

În România, OUG 119, modificată la 11 noiembrie 2022, astfel cum va rămâne aplicabilă până la intrarea în vigoare a Legii de Aprobare a acesteia, a plafonat prețurile energiei până la 31 august 2023. Principalele plafoane aplicabile prețurilor la energie sunt următoarele:

(i) pentru consumatorii casnici, 0,68 lei/kWh (inclusiv TVA), în cazul unui consum mediu lunar în 2021 de până la 100 KWh; 0,80 lei/kWh în cazul unui consum mediu lunar în 2021 cuprins între 100 și 300 kWh, aplicabil pentru un consum real lunar de până la 255 KWh, în timp ce pentru un consum real lunar mai mare de 255 KWh se aplică un plafon calculat pe baza unei formule incluse în OUG 119;

(ii) pentru întreprinderile mici și mijlocii, plafonul este de 1 leu/kWh, pentru 85% din consumul mediu lunar din 2021 (la locul de consum).

Legea de Aprobare extinde numărul beneficiarilor prețurilor plafonate și perioada aplicabilă. Astfel, pentru energia electrică vândută în perioada 1 ianuarie 2023 - 31 martie 2025, plafonul pentru consumatorii casnici de 0,68 lei/kWh se va aplica în principal pentru un consum real sub 100 KWh, plafonul de 0,80 lei/kWh se va aplica pentru un consum real între 100 KWh și 255 KWh, iar un nou plafon de 1,31 lei/kWh în cazul unui consum între 255 KWh și 300 KWh sau pentru întregul consum dacă consumul lunar depășește 300 KWh. Pentru aceeași perioadă, plafonul principal de 1 leu/kWh pentru întreprinderile mici și mijlocii se va aplica pentru 85% din consumul lunar (la același loc de consum), în timp ce diferența de consum lunar de energie va fi facturată la un preț plafonat de 1,3 lei kWh.

În plus, Legea de aprobare a stabilit că, în cazul consumatorilor casnici, plafonul se va aplica doar pentru domiciliul sau reședința consumatorului (și nu pentru toate locurile de consum deținute de un consumator).

***

Chiar dacă numeroase voci din piața energetică ridică, pe bună dreptate, problemele cauzate de recentele modificări ale legislației românești în ceea ce privește taxarea, restricțiile de vânzare, restricțiile de urbanism și autorizarea proiectelor de energie regenerabilă, trebuie subliniat faptul că România rămâne una dintre cele mai atractive țări din Europa pentru investițiile în energie regenerabila. În timp ce susținem eforturile pieței pentru îmbunătățirea cadrului legal aferent, trebuie să subliniem că toate părțile interesate depun eforturi continue pentru a încuraja producția de energie din surse regenerabile în România.

EN

New legal provisions

2022 has been a busy year for the Romanian legislator: many new normative acts have been enacted which streamlined (rather limited) the emerging market of green energy producers and energy producers in general.

Recently, on 23 November, the Deputies Chamber passed the Law for the approval (with amendments), of the renowned Emergency Government Ordinance 119/2022 (“EGO 119” and, respectively, the “Approval Law”), which has now been sent for promulgation. EGO 119 is famous, among others, for introducing as of 1 September 2022 the contribution to the Energy Transition Fund (i.e. the so-called “solidarity contribution”). EGO 119 was just a follow up of the Emergency Government Ordinance 27/2022 (entered into force in March 2022) which first capped the prices for end consumers and introduced an extraordinary tax for the energy producers.

This is not unusual as extraordinary measures have also been imposed at EU level through the Council Regulation 1854/2022 (the “Efficiency Regulation”) passed on 6 October in order to address the high energy prices.

The new enactments, primarily aiming to regulate solidarity measures for the end consumers faced with the continuously increasing energy prices, have nevertheless substantial impact on the green energy producers (as below detailed).

Solidarity tax

EGO 119 replaced the tax imposed on electricity producers under EGO 27/2022 (i.e. 80% on the sale prices exceeding 450 lei/MWh) with a contribution to the Energy Transition Fund (the "Solidarity Contribution") and imposed such Solidarity Contribution also on revenues obtained by the energy producers from trading activities on the wholesale market. Such Contribution is applicable (for the time being) for the period 1 September 2022 – 31 August 2023. If the Approval Law is promulgated under the current form, such period is extended until 31 March 2025.

Thus, as of 1 September 2022, energy producers will have to pay the Solidarity Contribution equalling the net sale revenues exceeding 450 lei/MWh.

Based on EGO 119, the net sale revenues are computed by deducting from the monthly gross revenues the monthly costs incurred with the acquisition of electricity for physical delivery transaction, including balancing costs and cost of CO2 certificates. Expenses related to the electricity production are excluded from the monthly costs.

Once the Approval Law will enter into force, the deductible costs will be the balancing costs, in a maximum percentage of 5% of the value of the electricity with physical delivery from own production, the expenses based on contracts with derivatives from the energy field (hedging) and the expenses with CO2 certificates related to electricity produced and sold under other conditions than through the mechanism preferred to under Annex 11 of EGO 27/2022.

It is important to mention that the Solidarity Contribution does not apply to capacities commissioned after 1 September 2022. In addition, following the entry into force of the Approval Law, also capacities commissioned between 1 April 2022 and 1 September 2022 will be exempted from this contribution.

Selling restrictions

As per the initial form of EGO 119, starting with 1 September 2022, energy producers were bound to sell all their available energy with delivery until 31 December 2022 based on directly negotiated bilateral power purchase agreements to suppliers of end consumers and to distribution and transmission system operators. Such provision was repealed on November 11.

The initial draft of the Approval Law, as passed by the Senate, contained the proposal to reinsert this obligation but removing the 31 December 2022 deadline and limiting to 70% the energy that the electricity producers are obliged to sell through directly negotiated bilateral PPAs. The final form of the Approval Law, as passed by the Deputies Chamber and sent for promulgation, no longer contains this restriction.

It is worth mentioning also that, in accordance with a recent amendment from July 2022 of the Law no. 123/2012 regulating energy and natural gas, a restriction was already enacted for electricity producers having capacities commissioned prior to 1 June 2020 which, according to said amendment, are already bound to sell at least 40% of their annual energy production through power purchase agreements entered on the energy markets, other than the day-ahead market - PZU, the intra-day market – PI - or the balancing market - PE.

Green Electricity Price Limitation

In order to limit the effects of the current energy crisis on the end consumers, the European Commission has capped at EU level the energy generation revenues for certain electricity sources, (including renewables) to 180 EUR/MWh. The limitation applies to the sale by the producers directly or through intermediaries and irrespective of (i) the market timeframe in which the transaction takes place and/ or (ii) whether the electricity is traded bilaterally or on a centralized platform.

The Efficiency Regulation nevertheless allows Member States to further limit the market revenues of RES producers or to decide that the limit applies only to 90% of the market revenues exceeding the cap.

In Romania, EGO 119, amended on 11 November 2022, and which will remain applicable until the entering into force of its Approval Law, capped the energy prices until 31 August 2023. The main applicable caps to the energy prices are the following:

  • for household consumers, 68 lei/kWh (including VAT), in case of an average monthly consumption in 2021 up to 100 KWh; 0.80 lei/kWh in case of an average monthly consumption in 2021 between 100 and 300 kWh, applicable for the actual monthly consumption up to 255 KWh, while for the actual monthly consumption higher than 255 KWh a cap computed based on a formula included in the EGO 119 is applicable;
  • for small and medium-size enterprises the cap is of 1 lei/kWh, for 85% of the average 2021 monthly consumption (at the consumption place).

The Approval Law extends the beneficiaries of the capped prices and the applicable period. As such, for the electricity sold between 1 January 2023 and 31 March 2025, the cap for the household consumers of 0.68 lei/kWh will apply mainly for an actual consumption below 100 KWh, the 0.80 lei/kWh cap will apply for an actual consumption between 100 KWh and 255 KWh, and a new cap of 1.31 lei/kWh will apply for a consumption between 255 KWh and 300 KWh or for the entire consumption if the monthly consumption exceeds 300 KWh. For the same period, the main cap of 1 RON/kWh for small and medium-size enterprises will apply for 85% of the monthly consumption (at the same consumption place) while the difference in monthly energy consumption will be invoiced at a capped price of 1.3 lei kWh.

In addition, the Approval Law has established that in case of household consumers, the cap will apply only for the consumer’s domicile or residence (and not for all consumption places owned by a consumer).

***

Even if numerous voices of the energy market are rightfully raising the problems caused by the recent amendments of the Romanian legislation in terms of taxation, selling restrictions, urbanism restrictions and permitting of renewable energy projects, one must point out that Romania remains one of the most attractive countries in Europe for RES investments. While we support the market efforts for improving the imposed legal framework, we must underline that efforts are continuously made by all stakeholders to encourage RES energy production in Romania.

  • Address:

    89 Emanoil Porumbaru Street, Ground Floor, 1st District, 011424, Bucharest, Romania

  • Phone/Fax:

    +40 314053007

  • Linkedin