Legal Newsletter 

Noutati legislative privind regimul deseurilor (RO)

Stefan Ene – Of Counsel

27/10/2016

In Monitorul Oficial nr. 823 din data de 18 octombrie 2016 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor ( „OUG nr. 68/2016”).

OUG nr. 68/2016 transpune integral prevederile Directivei 2008/98/CE a Parlamentului si Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, astfel cum a fost modificata si completata.

OUG nr. 68/2016 va intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii sale in Monitorul Oficial (i.e.,

28 octombrie 2016).

Va rugam sa gasiti mai jos principalele noutati aduse de OUG nr. 6 8/2016:

1. Clasificarea deseurilor

Potrivit OUG nr. 68/2016, clasificarea si codificarea deseurilor (periculoase si nepericuloase) se va realiza in baza urmatoarelor:
 • Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind deseurile;
 • Decizia Comisiei 2000/532/CE de i nlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase;

 • Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului.

Nota: Modificarea listei de deseuri s-a realizat in vederea alinierii acesteia la terminologia utilizata in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor.

Anterior aplicarii noilor prevederi, clasificarea deseurilor se realiza in baza Hotararii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

2. Evidenta gestiunii deseurilor

Conform prevederilor OUG nr. 68/2016, urmatorii operatori economici:
 • producatorii de deseuri (periculoase si nepericuloase);
 • instalatiile de tratare a deseurilor;
 • operatorii economici autorizati pentru colectarea si transportul deseurilor periculoase;
 • comerciantii de deseuri (inclusiv brokerii), sunt obligati sa tina o evidenta cronologica a gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu (i.e., cantitatea, natura, originea deseurilor, destinatia, frecventa colectarii, mijlocul de transport si metoda de tratare, operatiunea de valorificare/ eliminare a deseurilor) si sa o raporteze catre agentia teritoriala pentru protectia mediului, pana la data de 31 martie a anului urmator, atat pe suport hartie, cat si electronic.

Nota: Procedura si formatul de raportare vor fi aprobate prin ordinul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor in termen de 180 zile de la intrarea in vigoare a OUG nr. 68/2016, urmand ca, pana la aparitia si intrarea in vigoare a ordinului respectiv, modul de raportare a evidentei gestiunii deseurilor sa se realizeze conform Hotararii

Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

3. Caracterizarea deseurilor periculoase

OUG nr. 68/2016 abroga Anexa nr. 4 a Legii 211/2011 - proprietati care fac ca un deseu sa fie considerat periculos, iar orice trimitere la aceasta anexa se considera ca fiind facuta catre Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 al Comisiei de inlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a deseurilor.

4. Inregistrarea in registrul national tinut de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

Potrivit OUG nr. 68/2016, urmatoarele tipuri de operatori economici, care nu se supun autorizarii:

a) operatorii economici care transporta deseuri nepericuloase in sistem profesional;

b) comerciantii care nu intra fizic in posesia deseurilor sau brokerii;

c) operatorii economici care fac obiectul derogarilor de la cerinţele de autorizare potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 211/2011.

Sunt obligati sa se inscrie intr-un registru tinut de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, sub sanctiunea amenzii de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru persoanele fizice si de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice.

Nota: Procedura de inregistrare in registrul mentionat mai sus va fi aprobata prin ordinul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor in termen de 180 zile de la intrarea in vigoare a OUG nr. 68/2016.

5. Continutul autorizatiilor/ autorizatiilor integrate in mediu ale operatorilor care desfasoara activitati de tratare a deseurilor

Potrivit OUG nr. 68/2016, autorizatiile/ autorizatiile integrate de mediu ale operatorilor care desfasoara operatiuni de tratare a deseurilor vor trebui sa contina informatii referitoare la tipurile si cantitatile de deseuri si produse care rezulta din instalatie si codurile operatiunilor de tratare.

6. Introducerea principiului "plateste cat arunci"

OUG nr. 68/2016 introduce principiul „plateste cat arunci” in vederea stimularii colectarii separate a deseurilor de la populatie. Principiul va fi aplicabil atat persoanelor fizice, cat si celor juridice, acolo unde este fezabil  din punct de vedere tehnic, economic si al protectiei mediului, in baza urmatoarelor criterii:

a) cantitatea de deseuri generata;
b) tipuri de deseuri generate;
c) volumul recipientului;
d) frecventa de preluare a deseurilor.

Nota: Introducerea acestui principiu nu presupune o taxa suplimentara in sarcina populatiei, ci, dimpotriva, ofera posibilitatea de a plati mai putin gestionarea deseurilor, taxa deja existenta. 

Cu toate acestea, la momentul actual aceasta prevedere nu face altceva decat sa creeze baza aplicarii principiului „plateste pentru cat arunci” de catre autoritatile publice locale, acesta nefiind direct aplicabil populatiei . Pentru implementarea acestui principiu, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor va elabora un Ghid de aplicare a prevederilor propuse.

7. Colectarea si transportarea separata a deseurilor

OUG nr. 68/2016 introduce obligatia colectarii separata a tuturor deseurile daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, economic si al protectiei mediului.

In plus, operatorii economici care colecteaza si/sau transporta deseuri au obligatia de a asigura colectarea separata a acestora si de a nu le amesteca in timpul transportului.

Nota: Anterior intrarii in vigoare a OUG nr. 68/2016 obligatie era aplicabila numai deseurilor de hartie, metal, plastic si sticla.

8. Deseurile de constructii si desfiintari

OUG nr. 68/2016 defineste deseurile din constructii si desfiintari ca fiind deseurile corespunzatoare codurilor e deseuri de la capitolul 17 din Decizia Comisiei 2014/955/UE, exclusiv deseurile periculoase si materialele geologice naturale (din categoria 17 05 04).

In plus, pentru deseurile de constructii si desfiintari sunt stabilite obiective si tinte progresive pana in anul 2020. Astfel, titularii de autorizatii de constructii/ desfiintari trebuie sa atinga urmatoarele tinte de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere, rambleiere, care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale:

 • minimum 30% din cantitatea de deseuri provenite din activitatile de constructii in anul 2017;

 • minimum 45% din cantitatea de deseuri provenite din activitatile de constructii in anul 2018;

 • minimum 55% din cantitatea de deseuri provenite din activitatile de constructii in anul 2019;

 • minimum 70% din cantitatea de deseuri provenite din activitatile de constructii in anul 2020.

Nota: Gestionarea deseurilor din constructii si  desfiintari va fi reglementata prin emiterea unei hotarari de guvern in termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare a OUG nr. 68/2016.

9. Eliminarea obligativitatii existentei Planurilor Regionale de gestionare a deseurilor

OUG elimina obligativitatea existentei Planurilor Regionale de gestionare a deseurilor.

Acest newsletter a fost pregatit exclusiv in scop de informare generala si nu se va interpreta ca si consultanta juridica. In masura in care considerati util sa aflati mai multe despre aspectele ce fac obiectul acestui newsletter sau despre serviciile societatii Vlasceanu, Ene & Partners, va rugam sa ne contactati.